Студентський портал КСУ
Пізнавальна діяльність

Пізнавальна діяльність: єдність емпіричного та теоретичного пізнання

Пізнання  - суспільно-історичний процес діяльності людини, спрямований на відображення об'єктивної дійсності.  Пізнання проходить шлях від аналізу явищ до аналізу сутності, від вивчення об'єкта до дослідження системи взаємозв'язків між об'єктами.  У своєму розвитку пізнання проходить ряд рівнів, що відрізняються один від іншого за формою та методами.

Пізнавальна діяльність - нерозривна єдність емпіричного та теоретичного пізнання.

Емпіричне пізнання - відображення предметів у процесі взаємодії з ними людини.  Специфічними методами цього рівня пізнання є спостереження й опис.

Спостереження - цілеспрямоване сприйняття інформації, обумовлене завданнями діяльності.

Опис - відтворення характеристик об'єкта з метою створення у свідомості інших образа цього об'єкта.

На цьому рівні пізнання відбувається збирання фактів, фіксація зовнішніх проявів, властивостей об'єкта дослідження.

Теоретичне пізнання - поглиблення людської думки в сутність явищ дійсності.  Дійсність відображається людиною у формах: відчуття, сприйняття, уявлення.

Відчуття - елементарний образ, відображення окремих властивостей предметів і явищ об'єктивного світу.

Сприйняття - конкретний образ, відображення цілісного образу предметів і явищ дійсності, сформований шляхом виділення й об'єднання різноманітних відчуттів.

Уявлення - конкретне, цілісне відображення у свідомості предметів і явищ.  На відміну від відчуття і сприйняття уявлення формується поза органами почуттів людини.

Суттєві зв'язки між об'єктами, закономірності їхнього розвитку відображаються у формах абстрактного мислення: поняттях, судженнях, висновках (умовиводах).

Поняття - логічна форма, за допомогою якої формуються інші форми мислення.  Формування поняття можливо лише шляхом абстракції.  За допомогою понять виділяють суттєве, загальне (властивість, ознаку, функцію).  Поняття характеризує не один предмет, а клас предметів, об'єднаних однією ознакою.

Судження - будь-яке висловлення про конкретний об'єкт, явище.  Судження - зв'язок двох понять.  Одне з них - суб'єкт (логічний підмет), друге - предикат (логічний присудок).

Висновок (умовивід) - логічна форма мислення, у якій з одного або декількох суджень (посилань) на основі правил логіки виводиться нове судження (наслідок).  Умовивід - основний метод одержання нового знання.

У процесі пізнання дослідник використовує різноманітні логічні прийоми: аналіз і синтез, дедукцію й індукцію.

Аналіз і синтез - процеси фактичного або уявного розкладання цілого на частини і відтворення цілого з частин.

Дедукція - один з основних засобів суджень і умовиводів, методів дослідження.  У формальній логіці дедукція розглядається як рух знання від загального до конкретного.  У ІАР дедукція розуміється як доказ наслідків із посилань на основі законів логіки.  З фактичного матеріалу вибирається сукупність початкових положень (аксіом) і за допомогою правил логіки виводиться нове знання.

Індукція - один з основних способів суджень і методів дослідження, що у формальній логіці розглядається як рух знання від конкретного до загального.

Наукове пізнання використовує такі методи як моделювання, формування гіпотез, створення теорій.

Моделювання - побудова моделі досліджуваного об'єкта.  Модель - система елементів, що відображає визначені сторони, зв'язку, функції об'єкта дослідження.  При інформаційно-аналітичних дослідженнях поширене математичне моделювання.

Гіпотеза - основа, принцип, - ще не доведена теоретична побудова.

Теорія - форма узагальненого відображення дійсності в мисленні.  У широкому смислі - теорія - це наука, знання взагалі.  У більш вузькому - це знання, що має строгу визначену форму.

У процесі пізнання того або іншого об'єкта дослідник починає з його зовнішнього опису, фіксує окремі його властивості, сторони.  Розкриваючи сутність, дослідник може перейти до пояснення властивостей об'єкта, ув'язуючи знання про окремі сторони об'єкта в цілісну систему.  Отримане в такий спосіб глибоке конкретне знання про об'єкт і є теорія, що характеризується визначеною внутрішньою логічною структурою.

 

Украинская Баннерная Сеть